എന്താണ് ഇ- മാലിന്യം..? No ratings yet.

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണികസ് ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയ മാലിന്യമാണിത്. ഇവ മണ്ണില്‍ ലയിച്ചു ചേരുകയോ വിഘടനത്തിനു വിധേയമാവുകയോ ഇല്ല. നിര്‍ബന്ധിതമായ അത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായും മണ്ണും ജലാശയങ്ങളും മലിനമാകുകയും പല ജീവജാലങ്ങളുടേയും നില നില്‍പ്പിനു ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യും.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *