ഉത്തരം ഇല്ലാതെ…ഈ നിഗൂഢമായ circles !!! No ratings yet.

എന്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ പോലും കുഴക്കിയ സംഗതിയാണ് ക്രോപ് സര്‍ക്കിള്‍.മനുഷ്യന് സാധിക്കാവുന്നതിനുമപ്പുറം നിഗൂഡമായ പല രഹസ്യങ്ങളും ഈ രൂപങ്ങളില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.സത്യത്തില്‍ ഈനിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് പിന്നിലാര്..???

Please rate this