ഈ കഷണ്ടിയെന്താ പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്ക് ഇല്ലാത്തെ ??? No ratings yet.

എന്താ ഈ കഷണ്ടി അത്ര ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണോ..?? കഷണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്ക് എന്താ കഷണ്ടിയുണ്ടാകാത്തെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല.

Please rate this