നവയുഗ ചക്രവര്‍ത്തി.കണ്ടിയൂരിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണി ശങ്കരന്‍.! No ratings yet.

ദേശനാഥനായ കണ്ടിയൂരപ്പനെ വണങ്ങി ചന്ദനവും ചാർത്തി അഴിച്ചുവച്ച കച്ചയും മുറുക്കി ……ഗജകുമാരൻ പ്രേംശങ്കർ പുതിയ ഉത്സവദിനങ്ങളിലേക്ക്

Please rate this