തിളയ്ക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസമേകി ആ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം No ratings yet.


ലോകം ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങള്‍ കണ്ടു..മരണം കണ്ടു പക്ഷെ ചെ…മറക്കാത്ത മുറിവായി അവശേഷിക്കുന്നു; ചോരാത്ത ആത്മവിശ്വാസമായി തിളയ്ക്കുന്നു..യഥാര്‍ത്ഥ പോരാളി

Please rate this