എല്ലാം ഫ്രീ..പിന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് സന്തോഷം കാണാതിരിക്കോ ??? No ratings yet.

ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യം വിദ്യാഭ്യാസം,ചികിത്സ,പെന്‍,ന്‍ തുടങ്ങി പലവിധം നയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കി ലോകത്ത് മാതൃകയാകുകയാണ് ഡെന്മാര്‍ക്ക്.ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും താഴേക്കടിയിലുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്കും ബാധ്യതകളാകാവുന്ന ചികിത്സയും വിദ്യാഭ്യാലവും സൗജന്യമാക്കിയതോടെ തന്നെ പൊതുജനം ഹാപ്പിയായെന്നാണ് പൈാതു അഭിപ്രായം

Please rate this