മരിച്ചാലും…ജീവിപ്പിക്കുന്ന ART (ഭയങ്കരം തന്നെ) No ratings yet.

മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ മണ്ണില്‍ ലയിച്ചു തീരേണ്ട ശവശീരങ്ങളെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചാലോ.കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അറപ്പ് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ കലയെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും അവഗണിക്കാനാകില്ല.ജര്‍മ്മനിയിലുള്ള ഡോ.ഹേഗന്റെ ജഡങ്ങളുടെ ലോകം ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്.മരണശേഷം ശരീരം ഈ രൂപത്തിലാക്കാന്‍ ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് വിട്ടുനല്‍കാം.

Please rate this