മുട്ടകഴിച്ച് മരണം? അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കോ ?? No ratings yet.

പന്തയം വെച്ച് 41 മുട്ട കഴിച്ചയാളാണ് മരണപ്പെട്ടത്.ഏേേദശം 42 വയസ് പ്രായമുള്ള യുവാവ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടുതല്‍ മുട്ടകള്‍ കഴിച്ചതിനാലകം മരണപ്പെട്ടതെന്നാണ് ാേക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്.മുട്ടയാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഉറ്പപിച്ച് പറയാനാകില്ല.പക്ഷെ അമിതമായി മുട്ടകഴിച്ചതു വഴി ദഹന തടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള ാസഝ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.കണക്ക് അനുസരിച്ച് പകുതിവയര്‍ കഴിച്ചാലെ ദഹനം ശരിക്ക് നടക്കുള്ളു എന്നിരിക്കെ വയറു നിറയെ പ്രോട്ടീന്‍കലവറയായ മുട്ട കഴിച്ചത് മൂലം ദഹനം നടക്കാതിരിക്കുകയും ഇത് ശ്വാസകോശം,ഹൃദയം എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ പ്രതികീലുമായി ബാധിക്കാനും ഇടയുണ്ട്

Please rate this