ചെന്നായ വളര്‍ത്തിയ “ചെകുത്താന്‍” കുട്ടികള്‍… No ratings yet.

റുഡ്യാര്‍ഡ്‌ കിപ്ലിഗിന്റെ ജങ്കില്‍ ബുക്ക് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലെ വന്യരായ കുട്ടികളുടെ കഥകളില്‍ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.മൗഗ്ലിയെപോലെ അനേകം കുട്ടികള്‍ ലോകത്ത് ജീവിചിരുന്നത്രേ.പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍.മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെട്ട്,മനുഷ്യ വാസനകള്‍ ഇല്ലാതെയും മൃഗങ്ങളാല്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്നതുമായ കുട്ടികളെ (FERAL CHILDREN) അഥവാ വന്യമായ കുട്ടികള്‍ എന്നാണ് പറയാറ്.ലോകമറിഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ഫെരല്‍ സംഭവം.

Please rate this