മനുഷ്യനില്ലെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കും ഈ ഹാലി ശരിക്കും പ്രേതം തന്നെ… No ratings yet.

ബ്രണ്ട് ഐസ് ഷെല്‍ഫിനു മുകളിലാണ് ഗാലി സിക്‌സ് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.ഒരു മഞ്ഞുകാലത്ത് ഈ സെന്ററിനു സമീപമുള്ള മഞ്#ുപാളികളില്‍ വിള്‌ലലുകള്‍ കണ്ടതോടെ ലാബില്‍ നിന്ന് ഗേവഷക മടക്കി അയച്ചു.2017-18 കാലഘട്ടത്തില്‍ യാതരു വിട പരീകഷണങ്ങലുടെ ഇവിടെ നടന്നില്ല.1980കളിലും ഓസോണ്‍ വിള്ളലുകളടക്കം വലിയ കണ്ടെ്ത്തലുകള്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണശാലയാണ് ഹാലി.

Please rate this