സ്നൈപ്പർ വെടിയുതിർക്കുമ്പോൾ; ചിതറുന്നത് ശത്രുവും…പുകയുന്നത് നമ്മുടെ തലയും No ratings yet.

Please rate this