ശരിക്കും അന്റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട് No ratings yet.

മഞ്ഞുപുതച്ച അന്റാര്‍ട്ടികയില്‍ അങ്ങ് ദുരെ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ പെട്ടി കണ്ടാലോ..അതെ ശരിക്കും അന്റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്.വാട്‌സ് ആപ്,യൂട്യൂബ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഈ കാലത്ത് ഇനി ഇപ്പോ പോസ്റ്റും കത്തും കഥകള്‍ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.പക്ഷെ ആ പോസ്‌റ്റോഫീസ് ദക്ഷിണഅന്റാര്‍ട്ടികയിലായതു കൊണ്ട് അല്‍പ്പം കാര്യമുണ്ട് താനുംമുപ്പത് വര്‍ഷമായി മൈനസ് 25 ഡിഗ്രി മുതല്‍ മൈനസ് 128 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള താപനിലയില്‍ മഞ്ഞിനടിയില്‍ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. മഞ്ഞിനടിയിലെ ഈ പോസ്റ്റോഫീസില്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ളകത്തുകളുമുണ്ട്

Please rate this