വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യ ദാനം നൽകിയ ആനകൾ No ratings yet.

ജപ്പാന്‍ ചൈന സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍.അമേരിക്ക ജര്‍മ്മനി തുര്‍ക്കി ഇറാന്‍ തുടഹ്ങി പല മൃഗശാലകളിലേക്കും നിരവധി ആനകളെ ഇന്ത്യ സമ്മാനിച്ചു.

Please rate this