ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വസതി No ratings yet.

ലക്ഷമി വിലാസ് പാലസ് ഒറു സ്വകാര്യ വസതിയാണ് പക്ഷെ അവിടേയ്ക്ക് പുറമെ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് കയറി കാഴ്ചകള് കാണാം..ഇതിനുവേണ്ടി അവിടെന്ാണെന്നല്ലെ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വസതിയാണ് ലക്ഷ്മി വിലാസ്പാലസ്

മറാത്ത കുടുംബമായിരുന്ന ഗെയ്ക്വാദുകള്‍ പണികഴിപ്പിച്ച മന്ദിരങ്ങളെ കൊട്ടാരമെന്ന് വിളിക്കാമെനങ്കില്‍ ഇതു ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ.ഇന്ത്്‌യന്‍ ഇസ്ലാമിക് യൂറോപ്യന്‍ രീതികള്‍ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് നിര്മ്മിച്ചതാണ് ഈ സ്വകാര്യ വസതി.

Please rate this