ഒരു മനുഷ്യന് സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ചാലോ..??? No ratings yet.

ബാഹ്യസ്രോതസ്സുകളുടെ സഹായകമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന്‍ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നുണ്ട്.സ്‌പൊണ്ടേനിയസ് ബോഡ് കമ്പസ്റ്റണ്‍ എന്നാണിതിന് ശാസ്ത്രലോകം പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌

Please rate this