ആചാരം അനാചാരമായപ്പോള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി No ratings yet.

ഉഡുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മഡെ സ്‌നാന എഡെ സ്‌നാന ആചാരങ്ങള്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് ഒടുവില്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി.

Please rate this