പടുകൂറ്റന്‍ ശിവലിംഗം…വെറും പ്രതിമയല്ല No ratings yet.

നെയ്യാറ്റിന്‍ കരയില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം ഉയരുന്നു.ചെങ്കലിലുള്ള മഹേശ്വരം ശിവപാര്‍വ്വതീക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ കൂറ്റന്‍ ലിംഗം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്…

Please rate this