ഉടമസ്ഥനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നുതിന്നത് നായകള്‍..??? No ratings yet.

മതൃശരീരം മുഴുന്‍ അയാള്‍ വളറ്#ത്തിയ 18 നായക്കള്‍ ചേര്‍ന്നു തിന്നു തീര്‍ത്തയായിട്ടാണ് അധൃകൃതര്‍ കണ്ടെത്തിയത്..57കാരനായ ഫ്രെഡി മാക്ക്് വെനസ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒറ്രയ്ക്കാണ് താസിച്ചിരുന്നത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂട്ടിനായി വ്യത്യസ്ത ബ്രീഡുകളിലുള്ള 18 നായക്കളെ അയാള്‍ വളര്‍ത്തിയിരുന്നു.ഏപ്രിലിലാണ് ഫ്രെഡിയെ കാണാനില്ലെന്ന സംശയത്തില്‍ ന്ദുക്കള്‍ പൊലീസിെ സമീപിക്കുന്നത്.

Please rate this