ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ച സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണുകള്‍ ! No ratings yet.

ഇപ്പോഴാണ് സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണ്‍ “സ്മാര്‍ട്ട്‌” ആയത്…
ഒപ്പോ ഫൈന്റ് എക്സ്,വിവോ നെക്സ് എന്നീ സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണുകളാണ് ടെക് ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ച വിഷയം.ഭാവിയില്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകള്‍ എങ്ങനെയാകും എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഈ ഫോണുകളെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം

Please rate this