ഇതേത് ഭാഷ…കൊറേ ഒണ്ടല്ല No ratings yet.

നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്ര ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കാനറിയാം…? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഷകള്‍ അല്ലലില്ലാതെ സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.
എന്നാല്‍ പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയില്‍ ശരാശരി 3-5 ഭാഷകള്‍ വരെ സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ആളുകാളാണുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല എണ്ണൂറോളം ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യം.

Please rate this