എന്താണ് ISO..??? 4.5/5 (2)

ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഐഎസ്ഒ കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. ഐഎസ്ഒ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ നോയ്സ് കൂടും. പ്രഫഷനൽ രീതിയനുസരിച്ച് ഐഎസ്ഒ 100 ലാണ് നോയ്സ് ഇല്ലാത്ത നല്ല പടങ്ങൾ കിട്ടുക.

Please rate this