തൊട്ടാല്‍ പോലും വിഷം;മരണ ദൂതനായ പക്ഷിയെ അറിയാമോ?? No ratings yet.

1831ല്‍ ഫ്രഞ്ച് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റെനെ ലെസ്സണ്‍ ആണ് പിറ്റ്ഹൂയി എന്ന ജീനസ് നെയിം ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയത.കറുത്ത കാലുകളും അതില്‍ മൂര്ച്ചയുള്ള നഖങ്ങളഉം അതിശക്തമായ കൊക്കു പിറ്റ്ഹൂയിപക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.തെളിഞ്ഞ മഞ്ഞയും തവിട്ടുകല്‍്രന്ന ചുവപ്പ് ബ്രൗണ് നിറവും ആണ് പക്ഷികള്‍ക്ക്.വിഷം കുറവുള്‌ല പക്ഷികള്‍ക്ക് തവിട്ടുനിറം കൂടുതലായിരുന്നും

Please rate this