വിക്ടോറിയ രാഞ്ജിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ No ratings yet.

ബ്രട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ച വിക്ടോറിയ രാഞ്ജിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരന്‍ അബ്ദുള്‍ കരീം.റാണിയുടെ മരണശേഷം രാജകുടുംബം നാട്ടിലേക്ക് തുരത്തി ഓടിച്ച കരീമിന്റെ ജീവിത കഥയുമായി ആനക്കാര്യം.

Please rate this