രുചികൂടും……പക്ഷെ; വിലയേറും!!! No ratings yet.

ലോകത്തിലേറ്റവും വിലയേറിയ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂവായിരുന്നു ഒന്നാമനെന്ന വിശ്വാസം മാറ്റിവെച്ച് ഈ ലിസ്റ്റ്പരിശോധിക്കാം ലോകത്തിലെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മറ്റ് ചില ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിലേക്ക്

White Pearl Albino Caviar:-കടലിനടയിലെ താരം കാവിയര്‍ തന്നെ. 9100 ഡോളറിലേറെ വില നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന കാവിയര്‍ ഒരു മീന്‍ മുട്ടയാണ്.സ്വര്‍ണ്ണം പൊതിഞ്ഞ ടിന്നുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന കാവിയര്‍ കാസ്പിയന്‍ കടലില്‍ ജീവിക്കുന്ന സ്റ്റര്‍ജന്‍ എന്ന വമ്പന്‍ മത്സ്യത്തിന്റെ മുട്ടയാണ്.

Please rate this