പത്മനാഭ സമന്‍ ;അമ്പലപ്പുഴയിലെ സാക്ഷാല്‍ കൃഷ്ണന്‍ No ratings yet.

പത്മനാഭ സമന്‍ ;അമ്പലപ്പുഴയിലെ സാക്ഷാല്‍ കൃഷ്ണന്‍
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ആനയാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയായിരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ രാമചന്ദ്രൻ ചരിഞ്ഞശേഷം നടയ്ക്കിരുത്തിയ ആനയാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ

Please rate this