പശുവിന്റെ വയറ്റിലെ കല്ല്..വില സ്വര്‍ണ്ണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍…!! No ratings yet.

കുതിര,പശു കാള ആട് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ കുടലില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കല്ലാണ് ഗോരോചനം എന്ന പേരില് #അനിത്യയില് #അറിയപ്പെടുന്നകത്.അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകാലികളുടെ പിത്തസഞ്ചിയിലാണ് ഇതുള്ളത്.

Please rate this