കൊതുകില്ലാ ‘രാജ്യത്ത്’ തോക്കില്ലാ പോലീസ് No ratings yet.

എന്താണ് ഐസ് ലാന്‍ഡ് എന്ന നാടിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗ തുല്യമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോതിച്ചാല്‍… ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് എന്നത് ആദ്യ കാരണം.ആകെ മൂന്നു ലക്ഷത്തിനടുത്ത്നടുത്തു വരും ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ.ഇനി അത്ഭുതപെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാല്‍ സ്വന്തമായി സൈന്യം ഇല്ലാത്ത നാടാണ് ഇത്. കൊലപാതകങ്ങളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞാല്‍ പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ചില്‍ താഴെയാണ്.

ആണിനുപെണ്ണിനേക്കാള്‍ കൂലി കൂടുതല്‍ നല്‍കുന്നതിനെ നിയമംമൂലം തടഞ്ഞ ആദ്യ രാജ്യമായി ഐസ് ലാന്റ്.ഐസ്ലാണ്ടില്‍ മതം കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല. തീവ്രമായ മത വിശ്വാസത്തെക്കാള്‍ മനുഷ്യ വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഇവിടത്തുകാര്‍.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായി ആളുകള്‍ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം ഐസ്ലാന്‍ഡ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി സമ്മാനിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ മറക്കാനാവാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍ നല്‍ക്കുന്നതാണ്.
125 ഓളം അഗ്നി പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉള്ള നാടാണ് ഐസ്‌ലാന്റ് ഇവ കാരണം ഇവിടെയുള്ള പല ജല സ്രോതസ്സുകളിലും ചൂട് വെള്ളമാണുള്ളത്.ഐസ്ലാണ്ടിനെ കുറിച്ച മറ്റൊരത്ഭുതം പറഞ്ഞാല്‍ കൊതുകില്ലാത്ത നാടാണ് എന്നതാണ്

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *