വാഹനം മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ്…. No ratings yet.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faanakkaryammedia%2Fvideos%2F311984802976732%2F&show_text=0&width=476″ width=”476″ height=”476″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

കൈയ്യിലിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ അതിഗംഭീരമായ മോഡിപ്പിടിപ്പിക്കലുകള്‍ നടത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു.അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാകും നിങ്ങളുടെ ഈ മോഡിഫിക്കേഷന്‍

 

Please rate this