പിസയിലെ ഗോപുരം ചരിച്ചത് ആര്…??? No ratings yet.

1773 പിസയിലെ കത്തീഡ്രലിനായി ഒരു മണിമേട അതായത് ബെല്‍ടവര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ആലോചനയുണ്ടാകുന്നു

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത്.ഏകദേശം 3 വര്‍ഷം കൊണ്ട് അഞ്ചുനിലയോളം പണിതു.പിന്നീടാണ് ഇതിന്റൈ ചരിവ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുന്നത്

Please rate this