നാലില്‍ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക്…ആന ഇനി കൊമ്പില്ലാത്ത ജീവിയാകോ ?? No ratings yet.

ബോണ്‍സ്വാന പോലുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വലിയ തോതില്‍ ആനകള്‍ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതും ഇതെ കൊമ്പിനു വേണ്ടിയാണ്, അപ്പോ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഈ ആനയുടെ ഈ കൊമ്പിെന കുറിച്ച്

Please rate this