നക്‌സലിസം നക്‌സലേറ്റ് വിപ്ലവം നക്‌സലേറ്റ്….എന്താണ് ??? No ratings yet.

ശരിക്കും ആരാണ് ഈ നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍.ചൈന സോവിയറ്റ് പിളപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട തീവ്രകമ്യൂണിസ്റ്റ ഗ്രൂപ്പുകളെ പൊതുവായി നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ ന്നു വിളിക്കുന്നത്

Please rate this