ആപ്പിൾ ഇത്രയും നാൾ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നോ ? എന്താണ് ഇത്രയും വില ? No ratings yet.

Please rate this