വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? 5/5 (1)


വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദിവസം 8 ഗ്ലാസ് വീതം(ശരീരാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വന്നേക്കാം) കുടിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുക എന്ന ശീലം പലവിധ രോഗങ്ങളെയും അകറ്റിനിര്‍ത്തും. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കാത്തവരിലോ, രൂക്ഷമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്.

Please rate this